• Users Online: 282
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

REVIEW

Advancement of clinical therapeutic research on glioma: A narrative review

Li Fengping, Ma Chao, Xu Chengshi, Pan Zhiyong, Li Zhiqiang

Year : 2020| Volume: 3| Issue : 3 | Page no: 119-125

   This article has been cited by
 
1 HOXA5 is amplified in glioblastoma stem cells and promotes tumor progression by transcriptionally activating PTPRZ1
Zhi-Cheng He, Qing Liu, Kai-Di Yang, Cong Chen, Xiao-Ning Zhang, Wen-Ying Wang, Hui Zeng, Bin Wang, Yu-Qi Liu, Min Luo, Lei Li, Qin Niu, Hui-Min Lu, Tao Luo, Xiao-Hong Yao, Hai-Tao Guo, Jia-Le Ji, Mian-Fu Cao, Yu Shi, Yi-Fang Ping, Xiu-Wu Bian
Cancer Letters. 2022; : 215605
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article